2 názory k “Blog na diskriminácia.sk

 1. Dobrý deň p. poslankyňa,

  obraciam sa na Vás s nasledujúcim mojim srdcovým problémom a s prosbou o pomoc.

  Je to dlhšie, ale budete možno šokovaná, ako je to aj v školstve. Prosím, prečítajte si to celé. Ináč, je toho ešte viac, ako vie riad. školy šikanovať, ponižovať a znevažovať kvalitného učiteľa z pozície svojej funkcie viac rokov.

  Pracujem v školstve už 32 r.

  Od 02. 09. 2003 som zatiaľ zamestnaná v ……XXXX…… v XXXXX. Zo strany vedenia školy zažívam už viac rokov šikanovanie, diskrimináciu, ponižovanie, verejné ” špinenie ” mojej osoby, zaujatosť voči mojej osobe a pod. z pozície svojej funkcie najmä zo strany riad. školy / je už 2. funkčné obdobie / a môjho priameho nadriadeného / zást. teoret. vyuč. – ten to robí aj podľa usmernení riad., ale aj sám, aby sa mu ” zavďačil “, ale sa aj bojí o svoju funkciu /.

  V minulosti som to už riešila aj mediáciou, ale riad. školy odmietol prísť. Mediátorovi v telefóne skoro vynadal a veľmi nepríjemne a nedôstojne sa s ním rozprával. Osobne bol aj majiteľ mediačnédo strediska / neviem, či som to dobre napísala / za riad. školy / sú po rodine a preto ma on nechcel zastupovať /, aby mu vysvetlil podstatu mediácie. Myslel to dobre. Nepomohlo to.

  Len pre pravdivosť mojich horeuvedených skutočností Vám v prílohe posielam ” Upozornenie na porušenie prac. disciplíny “, ktoré som dostala za absolvovanie a ukončenie funkčného vzdelávania dňa 00,00,0000 – darček ku Dňu učiteľov / certifikát som odovzdala asi mesiac predtým, ale deň odov zdania bol presne naplánovaný /. Poďakovala som sa mu za darček ku Dňu učiteľov.

  Ináč stredná škola pod 2. funkčným vedením riad. školy zaniká. Vo veľkom sa prepúšťa, na Deň učiteľov / tiež darček / dostalo 8 kolegov/gýň výpovede s 3 – mesačnou výpovednou lehotou. Dostanú odstupné a dovolenku im preplatia. Vedenie školy veľmi málo propaguje školu a oproti iným stredným školám v XXXX minimálne.

  A to ma tiež irituje, lebo takáto škola je len 1 na Kysuciach a ja som zarytá Kysučanka.

  Školstvo je moja srdcovka – učiteľka je moje povolanie a nie zamestnanie. Vyštudovala som učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializáciu: telesná výchovy – branná výchova / brannú výchovu neskôr zrušili /. Vyučujem telesnú výchovu a telesnú a športovú výchovu 32 rokov.
  Už s II. atestáciou som prišla k terajšiemu zamestnávateľovi.
  Získala som viac ako 60 kreditov za rôzne vzdelávania. Väčšinou som si ich zaplatila zo svojich peňazí a zúčastňovala som sa ich väčšinou mimo prac. doby a počas víkendov, lebo riad. školy mi nechcel podpísovať prihlášky a neskôr ani potvrdiť osobné údaje v prihláške.
  Nakoľko sa stále rada vzdelávam a chcem mať najnovšie vedomosti zo školskej legislatívy a pod., prihlásila som sa na funkčné vzdelávanie, ktoré som úspešne absolvovala a aj ukončila.
  Certifikát o absolvovaní a ukončení funkčného vzdelávania / FV / som odovzdala zamestnávateľovi.
  Asi o mesiac na to bol so mnou spísaný zápis o prešetrení mojej dochádzky na pracovisko, odchodov z pracoviska, návštevy lekárov a mojej účasti na vzdelávaní, ktorého som sa zúčastňovala počas prac. doby bez upovedomenia zodpovedného vedúceho / viď prílohu /.

  Moje stanoviská, ktoré som slovne vyjadrila pri prešetrovaní upozornenia, za prítomnosti riad. školy, môjho priameho nadriadeného a zást. pre ekon. – techn./ neboli akceptované /:
  1. Počas absolvovania funkčného vzdelávania / 2 roky / som si plnila svoje prac. povinnosti svedomite a zodpovedne – nebola na mňa žiadna sťažnosť u priameho

  nadriadeného a ani u riad. školy / potvrdili to aj prítomní riad. školy a môj priamy nadriadený /.

  Svoje prac. povinnosti som si vždy plnila a plním svedomito a zodpovedne, ba až nadštandart počas celého pôsobenia v tejto škole, t. j. od 00.00.0000.

  Napr.: získala som pre rozbehnutie činnosti floorbalového krúžku finančný dar od p. FFF AAAAAAAAA vo výške 5 000 Sk.
  2. V škole nemáme stanovenú pevnú pracovnú dobu. Do školy a zo školy som vždy chodila tak, ako aj iní učitelia, podľa osobných rozvrhov – taktiež v tomto

  smere nebola na mňa žiadna sťažnosť u priameho nadriadeného a ani u riad. školy počas absolvovania FV, ako aj počas celého pôsobenia v tejto škole.

  Do knihy dochádzky sa zapisujeme podľa viacerých slovných usmernení štatutárneho zástupcu ešte v minulosti.

  K tomuto sa prítomní nevyjadrili, mlčali.
  3. Nedostala som počas 2 rokov – absolvovania FV ani jedno upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny menej závažným spôsobom alebo závažným

  spôsobom.
  4. Riad. školy a môj priamy nadriadený vedeli, že ho absolvujem / neskôr to popreli /. Nemala som súhlas riad. školy, ale v zmysle zákona ho ani už nemusím mať.

  Už na začiatku FV mi riad. školy bránil v jeho absolvovaní s odôvodnením, že so mnou nepočíta do žiadnej funkcie. Je pravdou, že so mnou nepočítal a ani

  nepočíta do žiadnej funkcie – bola som slovne od neho na to upozornená už na začiatku absolvovania FV.

  O. i. sa pred mojim priamym nadriadeným aj slovne vyjadril, citujem ” Na toto Ti dovolenku nedám ! ”
  5. Počas absolvovania FV som nemala ani 1 neospravedlnenú absenciu a ani počas pôsobenia v tejto škole.

  Slovne som ešte dodala:

  ” Všetci učitelia vedia už viac rokov, že ma chceš / myslím tým riad. školy / prepustiť. Dlho som rozmýšľala, či mám certifikát o absolvovaní a ukončení FV

  odovzdať, lebo som vedela som, že budeš presne takto reagovať. Riešiš si osobné voči mojej osobe rôznymi spôsobmi / toto je jeden z nich / z pozície svojej

  funkcie už viac rokov a si zaujatý voči mne “.

  Na druhý deň som dostala písomné upozornenie na porušenie prac. disciplíny s menej závažným spôsobom s horeuvedenými dôvodmi a s upozornením na možnosť výpovede, ak opakovane poruším prac. disciplínu počas 6 mesiacov od dátumu tohto upozornenia / viď príloha /.

  Ja som tiež kedysi kandidovala za riad., aj som bola na výberovom konaní a ” vyhral ” ho terajší riad. / vtedy začal svoje 1. funkčné obdobie /.

  Momentálne ma chce prepustiť z organizačných dôvodov, ale som ZŤP od júna 2010, tak to riešil Úrad práce a ……… v XXXXX.

  Vo svojom odôvodnení Úradu práce a …….. riad. napísal veľa klamstiev, priložil aj horeuvedené upozornenie na porušenie prac disciplíny.

  Dôraz kládol hlavne na moje ZŤP, že ako telocvikárka nezvládam kvalitne vyučovať TEV a TSV. Pred 2 r. len mňa zo všetkých pedag. a odb. zamestnancov so ZŤP písomne požiadal o predloženie dokladu o zdrav. spôsobilosti od odborných lekárov, a to zvlášť o telesnej spôsobilosti a zvlášť o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu mojej činnosti ped. zamestnanca – učiteľa TEV.

  Doporučenou zásielkou som mu poslala potvrdenia od odb. lekárov so závermi – spôsobilá, školu to stálo 60 eur / riad. nebol nadšený /.

  Úrad práce a …….. nedal súhlas s mojím prepustením, riad. sa odvolal. Ja som nesúhlasila s jeho odvolaním a teraz to rieši Bratislava.

  Na Úrade práce a …….. som do zápisnice uviedla námietky:

  ,o. i. aj nasledovné: ” Naďalej tvrdím a budem tvrdiť, že sa cítim diskriminovaná, šikanovaná, riad. je voči mne zaujatý, rieši si osobné voči mojej osobe viacerými možnými spôsobmi a to z pozície svojej funkcie viac rokov “.

  Taktiež som uviedla.

  Moje prepustenie plánoval a konal cieľavedome a účelovo.

  Už na konci minulého šk. r. 2012/13 veľmi dobre vedel, že bude od nového – tohto šk. r. 2013/14 / terajší šk. r. / podstatne nižšia dotácia vyuč. hodín na TEV a TSV.

  I napriek tomu prijal kolegu – telocvikára na zač. tohto šk. r. 2013/14 na dobu neurčitú.

  Cítim sa jeho konaním veľmi ponižovaná, znevažovaná.

  Som osamelá matka s neplnoletým 13 1/2 – ročným dieťaťom – synom, siedmakom v ZŠ, jediná živiteľka rodiny. Do starobného dôchodku mám ešte viac ako 6 rokov. Finančne ešte pomáham aj otcovi môjho dieťaťa. V prípade môjho prepustenia pribudnú ďalší 3 bezdomovci. Na moje žiadosti o prijatie do zamestnania mám negatívne odpovede od iných SŠ, ZŠ.

  Ďalší telocvikári v našej škole / 1 muž a 2 ženy / majú už plnoleté, veľké a zaopatrené deti / nad 21 rokov /, niektoré už so svojimi rodinami.

  Rozmýšľam, že to pošlem zriaďovateľovi – VÚC ako podnet na prešetrenie zákonnosti.
  Čo myslíte, ako by som pochodila ?

  Môže si toto riad. školy dovoliť, keď si učiteľ zvyšuje získané vzdelanie ? Veď sa stále všade / v televízii, novinách, na internete a pod. / píše a hovorí o tom, že učitelia si majú zvyšovať svoje získané vzdelanie.
  Neviem sa s tým zmieriť, veď sme v demokratickom štáte a v 21. storočí. Vzdelávanie je otvorené aj pre seniorov a pod.

  Od XX. XX. 2014 som PN, diagnóza: vysokým krvným tlak / podozrenie na mozgovú príhodu /. Ja som vtedy skoro skolabovala. Chceli ma hospitalizovať v nemocnici, ale nemal by sa kto postarať o môjho jediného neplnoletého syna.

  Veľmi pekne ďakujem za ” vypočutie ” a prosím o pomoc. Taktiež netrpezlivo čakám na Vašu odpoveď.

  Ak by Ste mali záujem a aj by Ste mi chceli pomôcť, môžem Vám popísať ďaľšie skutočnosti. Neverili by Ste, aké svinstvá a intrigy sa robia v školstve. Konkrétne na mne, mám viac dokladov – preukazáteľné písomnosti. Aké sú aj praktiká, manipulácie s členmi Rady školy pred výberovým konaním na riad. školy. Ako sa prideľujú osobné ohodnotenia, odmeny, triednictva, pedag. dozory a pod. V tejto škole sú zavedené dlhé roky nepedag. a veľmi neodborné, nespravodlivé ” pravidlá “. Taktiež, aj ako sa dajú využiť žiaci pre súkromné účely alebo aj samotní učitelia. Vzorové slovné zastrašovanie, zavádzanie a nepriame vyhrážanie sa na prac. poradách, klasif. radách.

  Ako po mne viackrát kričal v riad., ba dokonca priamy nadriadený aj pred žiakmi a pod.

  Nechcem to naraz, lebo je toho dosť.

  Pekný deň

  Mgr. …….. ………..ová

Komentáre sú zakázané.