Leymann Spirit 2011: Príspevok JUDr. Márie Ritomskej

Môj príspevok prednesený na Leymann Spirit 2011 dňa 8.12.2011 v Prahe.

maria0001_praha

Brusel 16. apríla 2012 – Charta základných práv EÚ – v súčasnosti v platnosti a právne záväzná už vyše dvoch rokov – slúži ako podklad pri tvorbe práva EÚ od prvotného návrhu až po uverejnenie predpisu. Charta určuje základné práva – napríklad právo na slobodu prejavu a ochranu osobných údajov, ktoré odrážajú spoločné hodnoty Európy a jej ústavné dedičstvo.

Druhá výročná správa Európskej komisie o charte konštatuje, že otázky týkajúce sa základných práv dostávajú čoraz väčší priestor pri tvorbe politík EÚ. Napríklad cestujúci budú mať právo nepodrobiť sa kontrole bezpečnostným skenerom na letiskách EÚ a zvoliť si alternatívnu metódu detekčnej kontroly vďaka opatreniu Komisie, na základe ktorého budú aspekty súkromia riešené novým právnym predpisom EÚ. Súdny dvor EÚ čoraz častejšie odkazuje na chartu, najmä v smerodajných rozhodnutiach o diskriminácii na základe pohlavia a o ochrane súkromia na internete. Dnešná správa je súčasťou úsilia Komisie o zvýšenie informovanosti ľudí o charte, o tom, kedy sa uplatňuje, a o úlohe inštitúcií EÚ v oblasti základných práv.

„Mojím hlavným cieľom za posledné dva roky, odkedy sa charta stala právne záväznou, bolo vytvoriť pevnú kultúru základných práv v rámci celej EÚ. Urobila som z charty istý druh kompasu pre všetky politiky, o ktorých sa rozhoduje na úrovni EÚ,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za oblasť spravodlivosti, základných práv a občianstva. „Teraz musíme pomôcť občanom uplatňovať svoje práva v praxi prostredníctvom spolupráce s členskými štátmi s cieľom zaručiť, aby ľudia vedeli, kam sa môžu obrátiť, keď sa porušujú ich práva.“