Moje konzultácie k diplomovým prácam s témou mobingu

 

Moje konzultácie k diplomovým  prácam študentov na slovenských univerzitách zaoberajúcich sa problematikou mobbingu.

 

 

 

Meno študenta

Dátum

Vysoká škola

Názov záverečnej práce

1.

Mária Vitková 09.07. 2012 Masarykova univerzitaFakulta sociálnich studií, katedra psychológie Repertoáry rezistencie voči mobbingu:Diskurzívna analýza výpovedí mobbovaných (DP)

2.

Alica Mikitovičová 11.10. 2012 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Katedra sociálnej práce Výskyt a prejavy mobbingu v pomáhajúcich profesiách (DP)

3.

Laura Hátašová 04. 01. 2013 Univerzita J. Selyeho, Komárno, Ekonomická fakulta, katedra manžmentu Mobbing na pracovisku (BP)

4.

Barbora Mrúzová 10. 01. 2013 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, katedra pracovného práva Dôstojnosť žien v pracovnoprávnych vzťahoch (Dizertačná práca)

5.

Silvia Cintulová 18.01. 2013 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Katedra sociálnej práce Formy patologických vzťahov na pracovisku – mobbing, bossing (DP)

6.

Emília Kavalcová 19. 03. 2013 Technická univerzita Košice,Letecká fakultaKatedra dopravy Psychický teror na pracovisku a jeho dôsledky (DP)

7.

Martin Zelník 21. 08. 2013 Univerzita Jána Amosa Komenského Praha Vzťahová patológia (mobbing, bossing, diskriminácia)

8.

Anna Regulová 18. 12. 2013 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Košice Šikanovanie ako sociálno-patologický jav v súčasnej modernej spoločnosti (BP)

9.

Erika Hlúbiková 09. 02. 2014 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Katedra sociálnej práce Mobbing na pracovisku (DP)

10.

Martina Čaplová 18. 02. 2014 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Katedra sociálnej práce, Úloha sociálneho pracovníka v podniku