N á v r h poslanca Národnej rady Slovenskej republiky n a p r i j a t i e uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k potencionálnej účasti SR na vojnových akciách v Sýrii a prenasledovaniu kresťanov v Sýrii a na Blízkom východe

N Á R O D N Á   R A D A   S L O V E N S K E J   R E P U B L I K Y

VI. volebné obdobie

N á v r h poslanca Národnej rady Slovenskej republiky 

n a    p r i j a t i e

 uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky

k potencionálnej účasti SR na vojnových  akciách v Sýrii a prenasledovaniu kresťanov  v Sýrii  a na Blízkom východe

___________________________________________________________________________

 

P r e d k l a d á :                                                                     Materiál obsahuje:

JUDr. Mária Rittomská                         .                                                           1. Návrh uznesenia Národnej rady SR

2. Dôvodovú správu                           

Bratislava august 2013

 NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VI. volebné obdobie

NÁVRH

UZNESENIE

ZAHRANIČNÉHO VÝBORU

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z … …….septembra  2013

na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k potencionálnej účasti SR na vojnových  akciách v Sýrii a prenasledovaniu kresťanov  v Sýrii  a na Blízkom východe

Národná rada Slovenskej republiky

A. vyjadruje nesúhlas s účasťou SR na vojnových akciách  alebo podpore  vojnových akcii proti Sýrii bez mandátu BR OSN

B. odsudzuje násilie a akty terorizmu proti kresťanom v Sýrii          a  Egypte zo strany rôznych teroristických skupín a týmto prenasledovaným kresťanom  vyjadruje svoju solidaritu

C. žiada ministra zahraničných vecí SR, aby predložil Národnej  rade SR možnosti, ktoré má SR ako členský štát EU, NATO a  nezávisle od jeho členstva v medzinárodných organizáciách      pri pomoci obetiam prenasledovania v Sýrii, Egypte a  v  iných krajinách  Blízkeho  východu, kde sú kresťania  prenasledovaní  zo strany teroristických,  alebo  ozbrojených  skupín.

Odôvodnenie k bodu A.) (keďže  body B a C sú v podstate  totožné s návrhom poslanca  Mikloška  len precizujú  krajiny,  ktorých sa to týka  priamo v normatívnej  časti  uznesenia  a dávajú úlohu konkrétnemu ministrovi  teda v bode C sú výrazne konkrétnejšie )

Návrh uznesenia v bode A.) deklaruje nesúhlas s vojnovými a inými súvisiacimi  aktivitami SR v Sýrii.  Potreba takejto deklarácie  je daná snahou  istých krajín realizovať vojenské operácie  v prospech povstalcov.  Keďže   z viacerých vyhlásení  napr. Carli Del Ponte  žalobkyne  medzinárodného trestného súdu  vyplýva, že práve povstalci  už v máji 2013 použili chemické zbrane, ďalej vyhlásenia Amnesty International k mučeniu a prejavom kanibalizmu na strane povstalcov ako aj vyhláseniam predstaviteľov kresťanských cirkví na Blízkom východe odsudzujúcich teroristické aktivity povstalcov  nie je  žiaduce, aby sa SR  angažovala vojensky   v tomto konflikte Najmä nie je žiaduce, aby  sa aktivity SR  sústreďovali na podporu skupín podozrivých  z terorizmu . Výnimkou  potencionálnej účasti SR na konflikte je  kumulatívne splnenie dvoch podmienok a  to, že tak vyplýva z našich medzinárodných záväzkov a je akcia vedená za súhlasu BR OSN. Teda  v zmysle  medzinárodného práva ide o legálnu akciu, ku ktorej  sme          medzinárodne  viazaný.